ENGLISHSTUDIUM WŁADZ

Rzeczywistość i teoria władzy.CO PO DEMOKRACJI?     PDF     Marek Chlebuś, Co po demokracji?, The Peculiarity of Man, Vol. 8, Warszawa-Kielce 2003

Krytyczna analiza współczesnych założeń i stereotypów ustrojowych. Wykazana fałszywa użyteczność różnych instytucji oraz cnót politycznych i faktyczna użyteczność niektórych patologii. Ukazana niestabilność demokracji. Pokazane mechanizmy jej nieuchronnego i samorzutnego rozkładu.GRY GLOBALNE I LOKALNE     PDF     Marek Chlebuś, Gry globalne i lokalne, rozważania nad naturą i przyczynami ubóstwa narodów, Zielone Brygady, 11 (179), Kraków 2002

Pokazane granice użyteczności rozwiązań zarówno rynkowych, jak i biurokratycznych. W pewnych dziedzinach optymalne mogą być modele kapitalistyczne, w innych – socjalistyczne. W jeszcze innych żadne z nich. Bezrefleksyjne forsowanie którejkolwiek ideologii powinno być traktowane jako przejaw ciemnoty lub lenistwa umysłowego.O NATURZE WŁADZ     PDF     Marek Chlebuś, O naturze władz, Akces, Warszawa 2004

Antropologia polityczna, biorąca za punkt wyjścia jednostkę, a nie instytucje władzy czy koncepcje zbiorowości, pokazuje fasadowość władz współczesnego państwa, oddających pole eksterytorialnym i międzykulturowym władzom duchowym oraz finansowym.ŚWIAT BEZ WŁADZ     PDF     Marek Chlebuś, Świat bez władz, chlebus.eco.pl/BezWladz.htm 2007

Pokazana możliwość urządzenia społeczeństwa bez odwoływania się do stosunków agresji, dominacji czy wyzysku między ludźmi. Praktycznie wszystkie występujące dziś władze okazują się teoretycznie zbędne, bo możliwe do zastąpienia przez mechanizmy samoregulacji i automatyzacji.MCH